Pl. Stary Rynek 14/18
09-400 Płock

STATUT SANKTUARIUM

Rozdział I: Postanowienia ogólne
§ 1

1. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku ustanowione dekretem Biskupa Płockiego ks. Stanisława Wielgusa z dnia 30.04.2000 roku (Dekret nr 721/2000) stanowi kaplica klasztorna Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, a docelowo, po spełnieniu kanonicznych warunków, kościół wybudowany w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosierne-go św. Siostrze Faustynie, które miało miejsca dnia 22 lutego 1931 roku, na nieruchomości zarządzanej przez Dom Zakonny.

2. Sanktuarium podlega prawu kanonicznemu, a szczególnie przepisom zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w ustawodawstwie diecezji płockiej oraz w prawie własnym Zgromadzenia.

3. Sanktuarium nie posiada osobowości prawnej.

4. Sanktuarium może używać pieczęci z nazwą i adresem oraz pieczęci okolicznościowej zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Kustosza Sanktuarium.

§ 2

W statucie:

1) Sanktuarium – oznacza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku;

2) ustawodawstwo diecezjalne – oznacza w szczególności Instrukcję o kulcie Bożego Miłosierdzia oraz Instrukcję o sanktuariach wydane przez Biskupa Płockiego w ramach XLIII Synodu Diecezji Płockiej;

3) Zgromadzenie – oznacza Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia;

4) Dom Zakonny – oznacza Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Pl. Stary Rynek 14/18, 09-400 Płock;

5) Konstytucje – oznacza właściwą część Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, wydane w Warszawie w 2021 r.;

6) Dyrektorium – oznacza właściwą część Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, wydane w Warszawie w 2021 r.

Rozdział II: Misja Sanktuarium
§ 3
 

1. Zadaniem Sanktuarium jest szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego zgodnie z nauką Kościoła i z zachowaniem ustawodawstwa diecezjalnego oraz prawa własnego Zgromadzenia. 

2. W Sanktuarium zapewnia się pielgrzymom środki zbawienia w szczególności poprzez odprawianie Mszy św., głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. W czasie głoszenia Słowa Bożego pielgrzymi mają być pouczani o miłosiernej miłości Boga, konieczności nawrócenia i formowania sumienia.

3. Do Sanktuarium pielgrzymują wierni z całego świata dla uczczenia Miłosierdzia Bożego, aby ożywić swoją wiarę, prosić o dar miłosierdzia Bożego, modlić się za grzeszników i wypraszać łaski dla siebie i całego świata.

4. Sanktuarium zostaje ustanowione także ze względu na odbywający się w tym miejscu publiczny kult św. Siostry Faustyny, którą wierni mają za wzór i orędowniczkę w wypraszaniu łask.

Rozdział III: Działalność apostolska
§ 4 

1. Sanktuarium jest miejscem głoszenia orędzia Miłosierdzia Bożego, zwłaszcza poprzez przypominanie nauczania Magisterium Kościoła o Miłosierdziu Bożym, propagowanie treści zawartych w Dzienniczku św. Siostry Faustyny oraz świadectwo życia, dzieła miłosierdzia, nauczanie i modlitwy wiernych.

2. Działalność apostolska i charytatywna oraz inna działalność jest prowadzona w Sanktuarium zgodnie charyzmatem i prawem własnym Zgromadzenia we współpracy z Rektorem Sanktuarium.

§ 5

1. Sanktuarium ma także rozpowszechniać kult Bożego Miłosierdzia i popularyzować postać św. Siostry Faustyny w szczególności poprzez: 

     1) organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz innych form rozpowszechniania wiedzy;
     2) wydawanie i rozpowszechnianie publikacji;
     3) prowadzenie muzeum, którego celem będzie zachowanie materialnego dziedzictwa związanego ze św. Siostrą Faustyną.

2. Sanktuarium może realizować apostolat także poprzez organizowanie:

     1) rekolekcji;
     2) prowadzenie duszpasterstw dla różnych grup wiernych w tym stowarzyszeń wiernych;
     3) prowadzenie poradni;
     4) poprzez inne formy działalności w tym działalności apostolskiej zgodnie z prawem kanonicznym z zachowaniem specyfiki Sanktuarium.

Rozdział IV: Kult w Sanktuarium
§ 6

1. Główna celebracja liturgiczna w Sanktuarium przypada dnia 22 lutego na pamiątkę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. Dnia 22 każdego miesiąca także odprawiana jest uroczysta celebracja ku czci Miłosierdzia Bożego.

2. Uroczysta celebracja ma także miejsce w Drugą Niedzielę Wielkanocną, czyli Miło-sierdzia Bożego. Poprzedza ją publicznie odprawiana nowenna, rozpoczynająca się w Wielki Piątek Męki Pańskiej. W inne dni sprawuje się w pierwszej kolejności Msze św. wotywne o Miłosierdziu Bożym i św. Siostrze Faustynie, jeżeli pozwalają na to przepisy liturgiczne.

3. W Sanktuarium pielęgnowane są nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego przekazane przez św. Siostrę Faustynę i zatwierdzone przez Kościół, a mianowicie: cześć obrazu Jezusa Miłosiernego, obchodzenie Święta Miłosierdzia Bożego, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, czyli o godz. 15.00.

4. Sanktuarium jest również ośrodkiem kultu św. Siostry Faustyny, który wyraża się w szczególności w:

     1) uroczystym obchodzeniu jej liturgicznego wspomnienia w dniu 5 października oraz innych rocznic związanych z jej życiem i misją;
     2) odprawianiem Mszy św. wotywnej ku czci św. Siostry Faustyny i odmawianiu litanii do św. Siostry Faustyny każdego 5 dnia miesiąca z zachowaniem przepisów liturgicznych;
     3) kulcie relikwii św. Siostry Faustyny;
     4) innymi formami kultu św. Siostry Faustyny, zgodnie z tradycją Zgromadzenia.

5. Sanktuarium jest także miejscem celebracji innych uroczystości kościelnych, szczególnie dla zorganizowanych grup lokalnych, diecezjalnych i międzynarodowych, zawsze z zachowaniem przepisów kościelnego prawa powszechnego i partykularnego oraz zgodnie z decyzjami Biskupa Płockiego.

Rozdział V: Celebracje liturgiczne
§ 7

1. Kapłani przed sprawowaniem Mszy św. w Sanktuarium powinni okazać dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do odprawiania Mszy św., a w szczególności celebret, albo skądinąd można roztropnie uważać, że takie uprawnienie posiadają.

2. Wierni i celebransi są zobowiązani do przestrzegania przepisów liturgicznych i wypełniania próśb osób odpowiedzialnych za sprawowanie liturgii w Sanktuarium.

3. W Sanktuarium sprawowany jest sakrament pokuty i pojednania, tak by pielgrzymi mogli w tym sakramencie spotkać się z Panem Bogiem, Ojcem Miłosierdzia. Rektor Sanktuarium troszczy się o to, by zawsze była zapewniona wystarczająca liczba spowiedników posługujących pielgrzymom, w tym również spowiedników ze znajomością języków obcych.

4. Kapłani spowiadający w Sanktuarium są uprawnieni do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae zaciągniętej za dokonane przestępstwa aborcji.

5. W Sanktuarium pierwszeństwo mają celebracje związane z kultem Bożego Miło-sierdzia i św. Siostry Faustyny z uwzględnieniem charyzmatu i dziedzictwa Zgromadzenia. Inne formy Kultu Bożego, a w szczególności te niezwiązane bezpośrednio z kultem, o którym w zdaniu poprzednim, wymagają uzgodnienia pomiędzy Rektorem Sanktuarium a Kustoszem Sanktuarium.

6. Porządek nabożeństw pozaliturgicznych ustalają Kustosz Sanktuarium w porozumieniu z Rektorem Sanktuarium.

Rozdział VI: Władza Sanktuarium
§ 8

1. Troskę o duchowy kształt Sanktuarium sprawuje Biskup Płocki mianując Rektora Sanktuarium lub przydzielając innych kapłanów do pracy w Sanktuarium.

2. Obowiązki i prawa Rektora Sanktuarium określa Statut Sanktuarium oraz dekret wydany przez Biskupa Płockiego.

3. Rektor Sanktuarium w ramach swojego urzędu: 

     1) reprezentuje Sanktuarium wyłącznie w sprawach przyznanych wyraźnie jego kompetencji;
     2) współpracuje z Kustoszem Sanktuarium oraz innymi przedstawicielami Zgromadzenia;
     3) organizuje i kieruje posługą kapłanów zaangażowanych w realizację zadań Sanktuarium z zachowaniem Statutu;
     4) organizuje sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w tym poprzez ustalanie dyżurów i organizowanie zastępstw spowiedników;
     5) przyjmuje ofiary mszalne, odprawia je lub przekazuje innym kapłanom;
     6) zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej umowie pełni także obowiązki kapelana Domu Zakonnego;
     7) wykonuje inne zadania wyłącznie w porozumieniu z Kustoszem Sanktuarium lub innymi przedstawicielami Zgromadzenia.

4. Kustosz Sanktuarium jest powoływany przez przełożoną generalną Zgromadzenia.

5. Kustosz Sanktuarium działa zgodnie ze Statutem Kustosza Sanktuarium.

6. Zgromadzenie uprawnione i zobowiązane jest:

     1) zachowywać, strzec i dbać o rozkrzewienie szczególnego charakteru i roli Sanktuarium zgodnie z prawem własnym;
     2) sprawować rolę depozytariusza relikwii św. Siostry Faustyny;
     3) realizować cele Sanktuarium.

Rozdział VII: Przywileje Sanktuarium
§ 9

1. Wierni przybywający do Sanktuarium mogą uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie Sanktuarium w następujących dniach:

     1) w dniu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie – 22 lutego; 
     2) 22 dnia każdego innego miesiąca;
     3) w Niedzielę Miłosierdzia Bożego; 
     4) raz w roku, w  dzień dowolnie wybrany przez wiernego podczas wizyty indywidualnej;
     5) raz w roku, w  dzień dowolnie wybrany przez wiernego podczas wizyty z grupą pielgrzymkową.

2. Każdego dnia można uzyskać w Sanktuarium odpust zupełny za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. 

Rozdział VIII: Dokumentacja w Sanktuarium
§ 10

1. Sanktuarium gromadzi dary wotywne, które są przechowywane i dokumentowane przez Zgromadzenie zgodnie z normami prawa kanonicznego. 

2. Sanktuarium archiwizuje zapisy łask otrzymanych przez pielgrzymów zgodnie z nor-mami prawa kanonicznego oraz z użyciem nowoczesnych środków multimedialnych. 

3. Zgromadzenie prowadzi kronikę, spis pielgrzymów i grup pielgrzymkowych oraz inną dokumentację związaną z Sanktuarium zgodnie z prawem kanonicznym i prawem własnym Zgromadzenia.

Rozdział IX: Zarządzanie majątkiem i utrzymanie Sanktuarium
§ 11

1. Właścicielem nieruchomości, na której znajduje się Sanktuarium oraz rzeczy ruchomych Sanktuarium jest Zgromadzenie. Zarząd tym mieniem zgodnie z prawem kanonicznym i prawem własnym Zgromadzenia sprawuje przełożona Domu Zakonnego.

2. Sanktuarium nie może nabywać ani zbywać dóbr doczesnych, lecz nabywcą lub zbywcą jest Zgromadzenie.

3. Dobra doczesne przeznaczane na Sanktuarium pochodzą w szczególności z: 

     1) darowizn;
     2) spadków;
     3) ofiar zbieranych podczas Mszy św. i innych form Kultu Bożego;
     4) ofiar do puszek w Sanktuarium;
     5) działalności fundacji ustanowionej dla wspierania Sanktuarium;
     6) innych źródeł zgodnych z prawem.

4. Decyzje o budowie, przebudowie lub rozbudowie nowego obiektu Sanktuarium wyda-je przełożona generalna Zgromadzenia za zgodą swej Rady i pisemną zgodą Biskupa Płockiego oraz z zachowaniem prawa kościelnego i prawa świeckiego.

Rozdział X: Postanowienia końcowe
§ 12

1. Statut ustanawia Biskup Płocki po konsultacji z przełożoną generalną Zgromadzenia.

2. Uchylenia lub zmian w Statucie dokonuje Biskup Płocki z własnej inicjatywy lub z inicjatywy przełożonej generalnej Zgromadzenia lub przełożonej Domu Zakonnego.

3. Statut ma być opublikowany na stronie internetowej Sanktuarium oraz promulgowany w sposób przyjęty dla prawodawstwa diecezji płockiej.

4. Kwestie nieuregulowane w Statucie będą przedmiotem porozumień pomiędzy Biskupem Płockim a przełożoną generalną Zgromadzenia lub Kustoszem Sanktuarium.

5. Statut wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2022 r.

Nr 702/2022
Płock, dnia 5 kwietnia 2022 r.